رد کردن لینک ها

روغن محافظ سطح ورق

در خطـوط نهـایی نـورد سـرد ورق قبـل از ارسـال برای مشتـری توسط روغـن محـافظ به روش الکترواستـاتیک روغن انتدود می شود. روغن محاـفظ می بایست تـوانایی مقـاومت در برابر اکسیـداسیون، محـافظت از ورق در برابر اکسیداسیون، قابلیت شستشوی آسان، عدم وجود لکه پس از شستشو، همخوانی با لوبریکنت پرسکاری و کاهش تنش به ورق در حین فرمینـگ را دارا باشد. توانایی این شـرکت در طراحی روغـن محافـظ بنا به موارد مصرف وسفارش مشتری قابل توجه است.

گچ صنعتی

گچ صنعتی

گچ صنعتی