رد کردن لینک ها

کیت اندازه گیری کلر سطح ورق

ورق خروجی از خطوط اسیدشویی در مراحل پایانی توسط آب دمین شستشو و سپس خشک می شود. در صورتی که به هر دلیل مقداری از کلر به واسطه خلل و فرج سطح ورق روی سطح باقی مانده باشد می تواند کانون تشکیل FeCI2 و پس از مدتی FeCI3 شود و‌ وضعیت نامطلوبی را برای ورق اسید شویی شده ایجاد کند. این در حالی است که در صورت روغن اندود کردن ورق نیز این اتفاق خواهد افتاد. لذا چاره ای جز کنترل مداوم کلر سطح ورق نیست. روش رایج در دنیا اخذ نمونه در خط و انتقال به آزمایشگاه و‌ پس از آن شستشوی ورق جهت جداسازی کلر از سطح ورق و در نهایت اندازه گیری میزان آن است که این پروسه مشمول اتلاف وقت زیادی می باشد و‌ در صورت مثبت بودن نتیجه، خط تعداد زیادی از کلاف های حاوی یون کلر را شستشو داده است. این شرکـت افتخـار دارد برای اولیـن بار در دنیا کیت اندازه گیـری کلـر و دستگـاه کیت خـوان را به صورت on line طراحی و تولید کند و این امکان را به خط تولید بدهد تا در صورت مشاهده کلر در سطح ورق بلافاصله اقدامات اصلاحی را در خط اعمال کند.